Okuma Önerileri

Lisans Öğrencileri İçin Osmanlı Edebiyatı (Takriben 1300-1800) Okuma Önerileri 


Temel Rehberler

Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu (Kesit)

Osmanlı Edebiyatının 100'ü (Otto)

Osmanlı Edebiyatının 200'ü (Otto)

Osmanlı Edebiyatının 300'ü (Otto)

Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı (Dergah)

Diyanet İslam Ansiklopedisi: https://islamansiklopedisi.org.tr 

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü: https://teis.yesevi.edu.tr   

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü: https://tees.yesevi.edu.tr  


Osmanlı Türkçesi İçin Rehberler

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I ve II (Kesit)

Hayati Develi, Osmanlı'nın Dili (Kesit)

Yavuz Kartallıoğlu, Osmanlı Konuşma Dili (Kesit)

Mücahit Kaçar, Örnek Metinler: Osmanlı Türkçesi ve Eski Türk Edebiyatı Dersleri İçin (Büyüyenay)

Özer Şenödeyici, Orjinal Metinlerle Klasik Türk Şiiri Antolojisi (Kesit)

Adam Gacek, Arapça Elyazmaları İçin Rehber (Klasik)

Kubbealtı Lugatı: https://lugatim.com  

Osmanlı Türkçesi Kelime Çözücü: https://www.osmanlicasozlukler.com/coz   

LexiQamus: https://www.lexiqamus.com/tr (Ücretli)


Teknik Temeller

Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler (Grafiker)

Ali İhsan Öbek, Yavuz Bayram ve Menderes Coşkun, Gazel Şerhleri (Kesit)

Beyhan Kesik ve Özer Şenödeyici, Aruz: Teori ve Uygulama (Kesit)

Muhsin Macit, Ömür Ceylan ve Ozan Yılmaz, Klasik Dönem Osmanlı Nazmı (Kesit)

Cihan Okuyucu, Ahmet Kartal ve Fatih Köksal, Klasik Dönem Osmanlı Nesri (Kesit)

Şair Tezkireleri (Grafiker)

Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz (Dergah)

Tenkitli Neşir Kılavuzu (Osmanlı Türkçesi Metinleri İçin) (İSAM)


Edebiyat Tarihleri

Talat Sait Halman vd. ed. Türk Edebiyatı Tarihi, 4 Cilt (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı (İSAM) ve (DİA)

E. J. Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi (Akçağ)

Ahmet Atilla Şentürk ve Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Dergah)

Ahmet Yaşar Ocak, Toplum, Kültür ve Entelektüel Hayat, 1071-1453 (Kitap Bölümü) (Kitap Yayınevi)

Selim S. Kuru, Rumi Edebiyat: Bir Yazınsal Geleneğin Oluşumu, 1450-1600 (Kitap Bölümü) (Kitap Yayınevi)

Hatice Aynur, Osmanlı Edebiyatı (1600-1800) (Kitap Bölümü) (Kitap Yayınevi)


Edebi Kültür Üzerine

Tuba Işınsu Durmuş, Şair ve Sultan (Muhit Kitap)

Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman (İletişim)

Hasan Kavruk, Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikayeler (MEB)

Walter G. Andrews ve Mehmet Kalpaklı, Sevgililer Çağı (YKY)

Mehmed Çavuşoğlu, Necâti Bey Divanı’nın Tahlili (Kitabevi)

Mehmet Kalpaklı, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (YKY)

Aslı Niyazioğlu, 17. Yüzyıl İstanbul'unda Rüyalar ve Hayatlar (Doğan)

Cemal Kafadar, Kendine Ait Bir Roma (Metis)

Halil İnalcık, Has-Bağçede Ayş u Tarab (İş Bankası)

Walter Andrews, Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı (İletişim)

Robert Dankoff, Seyyah’ı Alem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı (YKY)

Victoria R. Holbrook, Aşkın Okunmaz Kıyıları (İletişim)

Haluk İpekten, Divan Edebiyatında Edebi Muhitler (MEB)

Andrew C. S. Peacock, Moğol Anadolu’sunda İslam, Edebiyat ve Toplum (Koç)

Metin And, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası (YKY)

Metin And, 16.Yüzyılda İstanbul (YKY)

Aslı Niyazioğlu ve Hatice Aynur, ed. Aşık Çelebi ve Şairler Tezkiresi Üzerine Yazılar (Koç)

İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaflar ve Kitapçılar (Timaş)

İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Kütüphane ve Kütüphanecilik (Timaş)


Osmanı Dönemi Halk ve Tasavvuf Edebiyatı

Pertev Naili Boratav, Nasreddin Hoca (Islık)

Pertev Naili Boratav, Köroğlu Destanı (Islık)

Pertev Naili Boratav, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği (Islık)

David Selim Sayers, Tıfli Hikayeleri (İstanbul Bilgi)

Ahmet Yaşar Ocak, Sarı Saltık: Popüler İslamın Balkanlar’daki Destani Öncüsü (Timaş)

Ahmet Yaşar Ocak, Yunus Emre (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Ahmet Yaşar Ocak, Evliya Menakıbnameleri (Timaş)

Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderiler: Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sufilik (Timaş)

Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları (YKY)

İlhan Başgöz, Türkülü Aşk Hikayeleri: Bir Gösterim Olarak (Pan)

İlhan Başgöz, Karac'oğlan (Pan)

Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri (İnkılap)

Özdemir Nutku, Meddahlık ve Meddah Hikayeleri (Atatürk Kültür Merkezi)

Ralph S. Hattox, Kahve ve Kahvehaneler (Tarih Vakfı)

Ünver Oral, ed. Meddah Kitabı (Kitabevi)

Sabri Koz, ed. Köroğlu Kitabı (Türk Dünyası Vakfı)

Sabri Koz, ed. Karacaoğlan Kitabı (Türk Dünyası Vakfı)

Sabri Koz, ed. Nasreddin Hoca Kitabı (Kitabevi)

N. Ahmet Özalp, Mizahımızın Uç Beyleri: Ebu Nüvas, İncili Çavuş ve Bekri Mustafa ve Bektaşi (Büyüyenay)

Franklin Lewis, Mevlana: Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı (Kabalcı)


Bazı Metinler

Ahmedi, İskendername (İş Bankası)

Baki, Divan (İş Bankası)

Nedim Divanı (İnkılap)

Tutiname (Kapı)

Nizami, Heft Peyker (Büyüyenay)

Lamii Çelebi, Latifeler Kitabı (Büyüyenay)

Kazvini, Acaibü’l-mahlûkat (Kapı)

Feridüddin Attar, Mantıku't-tayr (İş Bankası)

Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk (İş Bankası)

Eşrefoğlu Rumi, Müzekki’n-nüfus (Büyüyenay)

Şeyhi, Hüsrev ü Şirin (Kapı)

Şeyhi, Harname (Kapı)

Hamdullah Hamdi, Yusuf u Züleyha (Akçağ)

Fuzuli, Leyla vü Mecnun (Dergah)

Filibeli Ahmet Hilmi Efendi, Amak-ı Hayal (İş Bankası - Günümüz Türkçesi) veya (Büyüyenay - Orijinal Metin)

Hazreti Ali Cenkleri (Büyüyenay)

Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahar (Kapı)

Kırk Vezir Hikayeleri (Kapı)

Sadi-i Şirazi, Bostan ve Gülistan (Beyan)

Asiye Hatun, Rüya Mektupları (Büyüyenay)

Mevlana, Mesnevi (Doğan)

Süleyman Çelebi, Mevlid (Dergah)

Ferec Ba'de'ş-Şidde Hikayeleri (Büyüyenay)

Kelile ve Dimne (Kapı) veya (Büyüyenay)

İsmail Hakkı Bursevi, Mesnevinin Ruhu (Büyüyenay)

Evliya Çelebi, Seyahatname (Seçmeler) (Kabalcı)

Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediye (Dergah)

Danişmend Gazi Destanı (Ötüken)

Yazıcızade Ahmed Bican, Envaru'l-aşıkin (Kapı)

Yunus Emre Divanı (Dergah)

Kitab-ı Mensur: Realist İstanbul Hikayeleri (Berikan)

Bir 17. Yüzyıl İstanbul Kahvehanesini Tasvir Eden Minyatür (Kaynak)